Doctor of Arts Thesis: Graafisen suunnittelijan työ tulevaisuudessa

Graafisen suunnittelijan työ tulevaisuudessa 

Väitöskirjatutkimukseni aihe on muuttuva graafisen suunnittelijan työ. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa mitä taitoja graafisilta suunnittelijoilta tulevaisuudessa edellytetään ja missä toimintaympäristöissä he työskentelevät. Tarkastelen tutkimuksessani myös muutoksia työtehtävissä, työvälineissä sekä miten graafikoiden rooli suunnitteluprosesseissa muuttuu. 

Lähestyn tutkimusaihetta graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Taustalla ovat myös omat kokemukseni graafisen suunnittelun ammatista vuodesta 1989. Tutkimuksen lähtökohtana ovat digitalisaation viimeisen kymmenen vuoden aikana aikaansaamat yhteiskunnalliset muutokset, mikä on heijastunut myös graafikoiden tehtäviin, työvälineisiin, osaamistarpeisiin ja suunnitteluprosesseihin. Lisäksi työpaikat ovat vähentyneet etenkin kustannusalalla, mutta lisääntyneet esimerkiksi pelialalla. Myöskään graafisten suunnittelijoiden ammatillinen koulutus ei vastaa enää osaamistarpeita.
 
Tutkimukseni sijoittuu tulevaisuudentutkimuksen tieteelliseen viitekehykseen. Keskeisimmät metodini ovat Delfoi- sekä skenaariomenetelmät. Hyödynnän tutkimuksessani myös kehittävän työntutkimuksen ja kyselytutkimuksen menetelmiä.
Tuloksia hyödynnetään kehitettäessä graafisten suunnittelijoiden koulutusta vastaamaan visuaalisen kommunikaation suunnittelun osaamistarpeita tulevaisuudessa.  Tutkimus pyrkii myös määrittelemään graafisten suunnittelijoiden muuttuvaa ammatti-identiteettiä sekä kehittämään visuaalisen kommunikaation tutkimuskulttuuria.

Tutkimusten mukaan viestintä visualisoituu ja media muuttuu yhä monimuotoisemmaksi. Tulevaisuuden visuaalisen viestinnän suunnittelijoilta edellytetään yhä enemmän uusia taitoja ja ominaisuuksia. Jotta suomalaiset graafiset suunnittelijat pystyisivät tulevaisuudessa palvelemaan entistä paremmin yrityksiä ja yhteisöjä – tuottamalla esimerkiksi kestäviä brändejä, kiinnostavia pelejä tai hyödyllisiä palvelukonsepteja –  on tuotettava tietoa kuinka tähän vaatimukseen vastataan. Korkeatasoinen viestinnän muotoilu on siten tärkeää koko yhteiskunnan kannalta.